Eksempelsaker


Etter å drevet i noen år, så har jeg selvsagt en del referanser - og jeg har aldri mislyktes i en sak som jeg har tatt på meg - det vil si at mine kunder står i en langt bedre situasjon etter mitt arbeid, enn hva de gjorde da de kom.

Noen av de vanskeligste sakene som jeg har, er der enkeltpersonsforetak har kommet i en vanskelig situasjon med mye gjeld. Her står selvsagt privatøkonomien i fare, ikke bare at gjeld med fullt ansvar slår inn - men også arbeidsplassen er i fare.

Jeg har hatt noen saker her i det siste, der jeg både går inn med løsninger på driften av selskapet, samtidig som jeg rydder opp i den gjelden som er blitt opparbeidet.

Etter en tid der finansieringsinstitusjoner har kastet kjøpekort etter folk, så er det opplagt at det er mange som sliter når alt skal betales tilbake. Jeg har hatt mange slike saker. Gjeld kan også ha kommet etter en overgang fra en godt lønnet jobb til en tilværelse etter f eks sykdom, som ser helt annerledes ut. Det viktige er at man kommer i gang med å ta tak i situasjonen.

Jo tidligere man tar tak - jo bedre løsninger er det mulig å oppnå.

1. Ektepar i 30-årene, der han hadde gammel gjeld etter finanskrise, tvangssalg og mislykket næringssatsing. Opp gjennom årene hadde min klient ikke maktet å betale ned noe på kravene, så gjelden var rukket å bli relativt gammel - og det lå lønnstrekk inne i saken, uten at dette totalt sett betjente den totale gjelden. Ikke en gang rentene som til enhver tid påløp. Jeg fikk til en mellomfinansiering i saken, som gjorde det mulig å komme fram til en løsning som både kreditorene var fornøyde med og som var mulig å betjene for mine klienter. Betalingsanmerkningene kunne slettes, og min klient fremstår etter mitt arbeid som grønn i forhold til finansinstitusjoner.

2. Mann i 50-årene med eget hus og en gammel kredittkortgjeld, med utbetalinger fra NAV som livsopphold. Kreditorene ønsket at huset skulle tvangsselges, men jeg fikk fram en bedre løsning for alle parter.

Gjennom et lån fra et familiemedlem, så kunne vi komme med et løsningsforslag som kreditorene var fornøyde med - og min klient kunne dermed kjøpe seg fri fra sine kreditorer, og unngå både tvangssalg og lønnstrekk.

3. Bedrift DA hadde drevet bedriften med store underskudd , og vedtatt å legge ned.

På grunn av organisasjonsformen, sto eierne fortsatt ansvarlig for den utestående gjelden - og da man allerede hadde lagt mye kapital i driften, så var den personlige økonomien relativt skrall - og man ville ha problemer med å oppfylle de krav som leverandørene hadde.

Jeg inngikk forhandlinger med alle leverandørene som hadde krav i selskapet, og evnet å dokumentere forholdene slik de har vært - og fikk til en løsning som var akseptabel for kreditorene og samtidig mulig for bedriften å betale.

4. Bedrift AS hadde opparbeidet seg en forholdsmessig stor leverandørgjeld - og som en følge av etableringsfase og en del investeringer, var likviditeten rimelig fraværende.

Den største leverandøren, som sto for opp mot 40% av den totale leverandørgjelden, hadde sendt sin sak til inkasso. Selskapet hadde også vært nødt til å bytte ut leverandøren pga at de økonomiske forholdene gjorde det vanskelig å få stabile leveranser, noe som var viktig siden man opererte med strenge tidsfrister i egne leveranser. Situasjonen var her kritisk, siden fordringen var til inkasso - og man hadde ikke midler til å oppfylle kravet.

Jeg fikk stoppet saken hos inkassoselskapet, og gikk umiddelbart i forhandlinger med leverandøren om mulige løsninger på situasjonen. Uten at kunde og leverandør møttes i det hele tatt under prosessen, ble det holdt tett dialog med begge parter og alle fikk den informasjon som var tilgjengelig.

Resultatet av arbeidet til meg var en kombinasjon av en akkord og en nedbetalingsavtale. Man fikk tatt bort renter og omkostninger, og en god del av hovedstolen - mens resten ble tatt på nedbetaling med et tidsperspektiv på et halvt år - noe selskapet ut fra økonomiske vurderinger hadde kapasitet til å klare. Forutsetningen fra leverandøren var da også at man stilte med blanke ark ved eventuelt nye prosjekt, og ønsket da å videreføre samarbeidet med Bedrift AS.

5. Firma AS hadde fått en betalingsanmerkning av et inkassoselskap. Dette satte credit-ratingen deres ned til kategorien "Ikke kredittverdig", noe som i sin tur førte til problemer i forhold til leverandører og finansieringsinstitusjoner.

Jeg undersøkte saken, og fant grunnlag for å protestere - og etter argumentasjon og saksfremlegg mot inkassoselskapet fikk man betalingsanmerkningen slettet, slik at credit-ratingen til Firma AS gikk opp til den verdi man hadde i utgangspunktet.